Khóa học riêng
Vui lòng đăng nhập để liên hệ với người phụ trách.
Phụ trách Tô Hồng Phúc
Cập nhật gần nhất 11/08/2023
Thời gian hoàn thành 9 giờ 15 phút
Thành viên 13
ActionCOACH
  • Day 1 - Go Big
  • Day 2 - Dream x Goal x Learn x Plan x Action = Success
  • Day 3 - Be x Do = Have
  • Day 4 - Identity Iceberg
  • Day 5 - Point of Power
  • Day 6 - Change Formula
  • Day 7 - Quality of Life
  • Day 8 - Categories, Roles x Goals
  • Day 9 - Goal Setting
  • Day 10 - Learning
  • Day 11 - Generalist vs Specialist
  • Day 12 - Communication
  • Day 13 - Behaviour
  • Day 14 - Confidence & Self Esteem
  • Day 15 - Self Discipline Productivity
  • Day 16 - Problem Solving Decision Making
  • Day 17 - Being Present
  • Day 18 - Law Of Attraction