Khóa học riêng
Vui lòng đăng nhập để liên hệ với người phụ trách.
Phụ trách BCA Business School
Cập nhật gần nhất 26/07/2023
Thời gian hoàn thành 1 giờ 11 phút
Thành viên 40
 • Virtual training Part 2 Understanding and Debriefing Reports
  • Debriefing DISC Intro & Part 1 - VN
  • Debriefing DISC Part 2 Understanding Self General Characteristics - VN
  • Debriefing DISC Part 3 Word Sketches - VN
  • Debriefing DISC Part 4 Graphs - VN
  • Debriefing DISC Part 5 Behavioral Pattern View - VN
  • Debriefing DISC Part 6 Bullet Point Pages - VN
  • Debriefing DISC Part 7 Behavioral Tendencies - VN
  • DISC Report Part 8 Training Adaptability - VN