Khóa học riêng
Vui lòng đăng nhập để liên hệ với người phụ trách.
Phụ trách BCA Business School
Cập nhật gần nhất 26/07/2023
Thời gian hoàn thành 2 giờ 21 phút
Thành viên 39
 • Virtual training Part 1 Foundation of the DISC model
  • 1.The Different DISC Styles VN
  • 2. How to Identify Each DISC Style VN
  • 3. Describing the Four DISC Styles VN
  • 4. Adaptability with all Four DISC Styles VN
  • 5. Building Effective Teams VN
  • 6. Leadership and the Four DISC Styles VN
  • 7. The Sales & Services Process VN